ترامپ اسناد حق‌السکوت به استورمی دنیلز را منتشر کرد

یک نهاد ناظر بر درستکاری دولت در آمریکا می‌گوید رئیس جمهوری این کشور می بایست اسناد مربوط به بازپرداخت پول حق‌السکوت به وکیلش را پیشتر منتشر می‌کرد.