خاک‌سپاری بازار صابر، شاعر تاجیک، در کشورش

پس از دو هفته از درگذشت بازار صابر، شاعر سرشناس تاجیک، در آمریکا، جنازه او به تاجیکستان منتقل و در گورستان لوچاب، آرامگاه فرهنگیان سرشناس این کشور، به خاک سپرده شد.