سربازی که دو ماه پیش کشته شد؛ ‘قهرمان’ جنگ دیروز فراه

از پدری که ده سال در صف نیروهای پلیس ملی افغانستان با شورشیان مبارزه کرد، سه فرزند و چهار دختر بجا مانده است. اکنون فقط یکی از اعضای این خانواده مشغول کار هستند تا چرخ روزگار خانواده را بچرخاند. اما مشکلات زیادی فراروی این خانوده ‌است.