‘شبی دور از وطن’: اجرای مجدد نمایشنامه ای درباره بازار صابر، شاعر تاجیک

یک روز پس از خاک سپاری جنازه بازار صابر، شاعر سرشناس تاجیک، نمایشنامه ای در باره او زیر عنوان “شبی دور از وطن” در تئاتر جوانان محمودجان واحدف در شهر دوشنبه، اجرا شد.