مخالفت دولت‌های اروپایی با آمریکا، خروج آرام شرکت‌‌های اروپایی از ایران

غول‌های انرژی و حمل و نقل جهان از همین حالا می‌گویند که بازگشت تحریم‌های آمریکا دست آنها را می‌بندد و نمی‌توانند در بازار ایران بمانند.