کمیسیون انتخابات افغانستان: تنها شناسنامه‌های اصلی برای ثبت نام‌ رای‌دهندگان اعتبار دارد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در چرخشی اعلام کرده که واجدان شرایط رای‌دهی تنها براساس شناسنامه‌های اصلی می‌توانند ثبت نام کنند.