اتحادیه اروپا روند حقوقی مقابله با تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران را آغاز کرد

اتحادیه اروپا ‘مقررات بازدارنده’ مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را از امروز جمعه رسما آغاز کرد.