اجرای مقررات بازدارنده اروپا علیه تحریم‌های آمریکا؛ آیا فقط شرکت‌های کوچک معاف می‌شوند؟

رئیس کمیسیون اروپا گفته است که از امروز اتحادیه اروپا روند حقوقی اجرای مقررات بازدارنده‌ای را شروع می‌کند، که بر آن اساس می‌تواند با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مقابله کند.