پایان هر هفته، مسعود بهنود، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شود. ‏‏‏‏‏‏

پایان هر هفته، مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شود.