شواهد مهم جدیدی از سیاره کوتوله‌ی پلوتون

سیاره کوتوله‌ی دورافتاده پلوتون که نزدیک به ۵ میلیارد کیلومتر از کره زمین فاصله دارد، برای دانشمندان کم و بیش ناشناخته بوده