ارگ خواهان معرفی نامزدان بیشتری برای دبیرخانه کمیسیون افغانستان انتخابات شد

حکومت افغانستان برای معرفی رئیس دارالانشای/دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از این نهاد خواهان معرفی نامزدان بیشتر شده است. کمیسیون سه نامزد را برای این پست به ریاست جمهوری معرفی کرده بود. به اساس قانون انتخابات نیز شمار نامزدان معرفی شده از سوی کمیسیون باید سه نفر باشد.