عربستان وزارتخانه فرهنگ تاسیس کرد

پادشاه عربستان سعودی برای اولین بار وزیر و وزارتخانه‌ای مستقل برای امور فرهنگی تعیین کرده است. توسعه فرهنگی و اشتغال جوانان یکی از اولویت‌های جدی ولیعهد عربستان است.