آیا اسرائیل توانسته بین ایران و روسیه تفرقه بیاندازد؟

روسیه با بی تفاوتی در مقابل حملات هوایی اسرائیل به پایگاه های ایران در سوریه باعث ناخشنودی ایران شده است. درحال حاضر این پرسش مطرح می شود که روسیه چه گونه می تواند در روابط خود با ایران و اسرائیل موازنه به وجود آورد و آیا درمنافع استراتژیک آنها در سوریه تغییری به وجود آمده است؟