اعطای عنوان سلطنتی ‘دیم’ به مدافع حقوق کارگران جنسی نیوزیلند

کاترین هیلی، ۶۲ ساله به عنوان فردی که خدماتی که برای حقوق کارگران جنسی انجام داده است، شایسته این عنوان شناخته شده است. او در ایجاد قانونی در سال ۲۰۰۳ در نیوزیلند که براساس آن کارگران جنسی به حقوق کامل کار دست یافتند، موثر بود.