آبگیری سد ایلیسو در ترکیه به درخواست عراق به تعویق افتاد

ادامه آبگیری سد جنجالی ایلیسو در ترکیه که بر رود فرات ساخته شده، موقتا به درخواست عراق به تعویق افتاده است. ترکیه به عراق اطمینان خاطر داده که هنگام آبگیری سد، جریان کافی آب برای تامین نیاز عراق برقرار خواهد بود.