زندان‌های افغانستان؛ ‘جای سوزن انداختن’ پیدا نمی‌شود

افزایش شمار زندانیان و محدودیت فضا برای نگهداری آنان، به یک درد سر بزرگ برای دولت افغانستان بدل شده ‌است. ب زندانیان وضعیت طوری است که ‘جای سوزن انداختن’ در آنها نیست.