#شما؛ تجربه‌هایی از سقط جنین ناامن در ایران و افغانستان

سقط جنین در بعضی از کشورها از جمله ایران و افغانستان در شرایط خاصی قانونی است و در بعضی از کشورها هم تحت هیچ شرایطی اجازه این کار داده نمی‌شود.