فقر و توسعه نیافتگی از عوامل بی ثباتی و گسترش تروریسم و افراطی گرایی است/تحریم های یکجانبه به روند تجارت مشروع بین المللی خدشه وارد می کنند/ امنیت انرژی و برخورد غیر سیاسی با آن از الزامات توسعه منطقه ای و جهانی است/ یکجانبه گرایی اقتصادی، سیاسی و حقوقی؛ تضعیف همگرایی منطقه ای است/ تلاش ایالات متحده  برای تحمیل سیاست های خود بر دیگران، خطری در حال گسترش است/ طرفین برجام در قبال تعهدات رفع تحریمی پذیرفته شده در برجام مسؤولیت دارند

رئیس جمهور با بیان اینکه برای منطقه ای امن تر، با ثبات تر، توسعه یافته تر و پررونق تر، باید اشتراکات و منافع مشترک دراز مدت مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه قرار گیرد، تصریح کرد: ایران به عنوان شریکی مستقل و مطمئن آماده گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی است.