كلاف سردرگم پذيرفتن مسئوليت حملات در افغانستان

در طی دو سال اخیر پذيرش مسئولیت حملات خشونت آمیز در افغانستان گیچ کننده و پر از ابهام است. مسئولیت حملات انتحاری و مسلحانه گاهی از نام داعش و برخی اوقات از آدرس طالبان ادعا می گردد.