انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت توسعه روستاهای افغانستان

شاهدان عینی از وقوع یک انفجار در غرب کابل در منطقه دارالامان در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات (توسعه روستاهای) افغانستان خبر داده است. به گفته این منابع حمله کننده انتحاری پیاده بوده و در زمان رخصتی کارمندان این وزارت خود را منفجر کرده است.