برخورد فضای مجازی اسرائیل با وزیر پیشین متهم به جاسوسی برای ایران

بیست و چهار ساعت نخست پس از پخش خبر دستگیری وزیر پیشین اسرائیلی، گونن سگو به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، از رخدادهای جالب فضای مجازی بود.