آمار تکان‌دهنده از اعتیاد زنان افغان

وجود بیش از هشتصد هزار زن در میان جامعه سه و نیم میلیونی معتادان افغانستان، اکنون زنگ خطر را به صدا در آورده. زنانی که بیشترشان تاوان اعتیاد مردان خانواده را می‌پردازند.