آیا بحران ارزی باعث گسترش اعتراضات اقتصادی در ایران خواهد شد؟

در ایران، التهاب بازار ارز، به بازار بزرگ تهران کشید. بنا بر گزارشها، مغازه های بازار بزرگ و خیابانهای اطراف، در اعتراض به افزایش قیمت ارز، تعطیل شده اند.