فضانورد آمریکایی از فرزندانش به دادگاه شکایت کرد

باز آلدرین از فضانوردان ماموریت آپولوی ۱۱ با شکایت از فرزندانش به دادگاه گفته است آنها با متهم کردن او به بیماری فراموشی در پی ویران کردن میراث او هستند و پول‌های او را سرقت می‌کنند.