آیا ‘پرشیا’ برای خوشایند هیتلر ‘ایران’ شد؟

برنار هانری لوی در کتاب “امپراطوری و پنج پادشاه” نظراتش را درباره مسائل ژئوپولیتیک خاورمیانه به ویژه مسئله کردها ارائه و از “درستی مبارزه” برای تشکیل یک حکومت مستقل کرد در منطقه دفاع می‌کند. او در فصل چهارم بخش دوم کتاب که درباره کشورهای روسیه، ترکیه، چین، ایران و عربستان سعودی است به ایران می‌پردازد. و به مسئله تغییر نام ایران در دوران رضا شاه اشاره می کند.