طرح مکرون برای برقراری مجدد خدمت سربازی در فرانسه

دولت فرانسه طرحی رابرای خدمت سربازی تمام جوانان شانزده ساله (پسر و دختر) پیشنهاد کرده است که بخشی از آن اجباری خواهد بود.