طرف طالبان در مذاکرات صلح کیست؟

فرایند عملی تلاش های صلح در افغانستان همین یک هفته پیش دیده شد و حکومت و طالبان برای نخستین بار پذیرفتند که آتش بس اعلام کنند. در شهرهای بزرگ همه از آتش بس شوکه شده بودند.