کاوشی در قلمرو تئاتر (۱)

برنامه “کاوشی در قلمرو تئاتر” ضمن اینکه مروری دارد بر تاریخ نمایش از تعزیه، نمایش های تخت حوضی و سیاه بازی، تا آغاز نهضت ترجمه در دوران مشروطیت، به تئاتر معاصر ایران و گروه های تئاتری مهاجر و خارج از ایران هم می‌پردازد.