آیا ایرانی کشته در هلند، متهم انفجار هفت تیر است؟

حدود سه سال پیش یک ایرانی به نام علی معمتد در آلمیره هلند کشته شد. ظاهرا او قبل از کشته شدن چندین روز تحت نظر بوده است. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان حرفه ای بودند و پس از ترور خودروی دزدی خود را آتش زدند؛ هیچ اثری از خود به جا نگذاشتند.