آیا با توافق تازه شکاف اتحادیه اروپا در قبال مهاجران ترمیم می‌شود؟

رهبران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سراتخاذ یک روش واحد برای مقابله با بحران مهاجرت و پناهجویی به توافق دست یافته اند.