سازمان تجارت جهانی شکایت تولیدکنندگان سیگار از استرالیا را رد کرد

سازمان تجارت جهانی شکایت تعدادی از کشورهای تولید کننده توتون علیه تصمیم اخیر دولت استرالیا در مورد نحوه عرضه سیگار در این کشور را وارد ندانسته است. دولت استرالیا با هدف کمک به سلامت عمومی دستور داده انواع سیگار در بسته‌بندی ساده در این کشور عرضه شود.