دادستان تهران: تا ۵ سال زندان برای دانشجویان اعتراضات دی ماه در نظر گرفته شد

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت دانشجویان بازداشتی اعتراضات دی ماه به یک ماه تا ۵ سال زندان محکوم شدند. به گفته اوحوادث دی‌ماه آشوب و اغتشاش بوده، شرکت در آن جرم محسوب می‌شود و مجازاتی سنگین دارد.