صدمین سال فروپاشی امپراتوری روسیه و پیدایش جمهوری ارمنستان

پیدایش نخسیتین جمهوری ارمنستان در ۱۹۱۸ در جنوب قفقاز به گونه ای مستقیم با فاجعه کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۶ گره خورده است. از پی آمد های آن کشتار، مهاجرت صدها هزار تن آواره از آناتولی شرقی به قفقاز بود. قفقازی که در زمان قتل عام، زیر حاکمیت امپراتوری روسیه بود و هنوز کمتر از یک سالی مانده بود که با فروپاشی امپراتوری تزاری روبرو شود.