چالش صلح طلبی ایران در خاورمیانه

صرف نظر از اهمیت هر چند محدود برجام به عنوان مهم ترین دستاورد اخیر ایران در سیاست بین الملل، تأمین و حفظ صلح و امنیت منطقه بر مبنای سیاست مداخله انعکاسی از عرف سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی بر پایه رویکرد هژمونیک ایران برای رسیدن به جایگاه قدرت برتر در منطقه بوده است.