#شما؛ مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

مطابق قانون ۲۵ درصد کرسی‌ها در انتخابات شوراهای ولسوالی در افغانستان به زنان اختصاص دارد، اما در حدود یک سوم کل ولسوالی‌ها هیچ زنی برای انتخابات نامزد نشده است.