سازمان صدا و سیمای ایران و افکار عمومی ایرانیان

سی و هشت سال بازوی تبلیغی حکومت اسلامی در ایران بوده‌است. از پخش مناظره های انقلابی تا اعترافات تلویزیونی، توانست آینه ای شود از سیاستهای حاکمان