نسبیت عام اینشتین از آزمون سیاه‌چاله روسفید بیرون آمد

ابر سیاهچاله که در مرکز کهکشان ما -راه شیری- قرار دارد به اخترشناسان کمک کرد تا یکی از مهمترین پیش‌بینی‌های انشیتین را ثابت کنند. این پیش‌بینی اینشتین به سرخ‌گرایی گرانشی موسوم است و دانشمندان موسسه فیزیک فرازمینی ماکس پلانک در آلمان با رصد خوشه ستاره‌ای نزدیک به سیاه‌چاله کمان اِی درستی آن را تایید کردند.