استعفای کاردینال ۸۸ ساله بر سر اتهامات جنسی ۵۰ سال پیش

پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک استعفای تئودور مک‌کریک اسقف سابق واشنگتن را پذیرفت. این کاردینال ۸۸ ساله متهم شده که ۵۰ سال پیش به یک پسر جوان تعرض کرده است.