مستند “بهای تبعیض”؛ از حکومت آپارتاید، تا برخورد ایران با بهائیان

حکومت ایران در زمان حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی، با آن مخالف بود و سرکوبی سازماندهی شده سیاهپوستان این جامعه را نکوهش می‌کرد.