گذر جوانان نابینای افغان از موانع اجتماعی با کمک شعر و موسیقی

در افغانستان، شهروندان نابینا از امتیازات اجتماعی زیادی محرومند. به همین دلیل، بیشتر خانواده‌ها ترجیح می‌دهند آنها را در چهار دیواری خانه‌ها محصور کنند.