آتش سوزی مرگبار کالیفرنیا در حال گسترش است

مقام ها اخطار می دهند که علیرغم بسیج هزاران مامور آتش نشانی در کالیفرنیا، خطرناک ترین آتش سوزی جاری در این ایالت درحال گسترش است.