‘فقط ۱۳ درصد از اقیانوس های جهان بکر قلمداد می شود’

دانشمندان برای اولین بار نقشه ای از نواحی “حیات وحش” اقیانوس های جهان تهیه کرده اند. این مناطق از فعالیت های انسانی مثل ماهیگیری، آلودگی و کشتیرانی کمترین تاثیر را پذیرفته اند.