آمریکا برای مذاکره با ایران پیش شرط دارد یا ندارد؟

مدتهاست که زمام امور قدرت برتر نظامی، اقتصادی و سیاسی جهان در دست یک رییس جمهوری غیرقابل پیشبینی است و حرفها و عملکردهای او همچنان غافلگیر کننده است