آمریکا دو وزیر ترکیه را تحریم کرد

آمریکا دو وزیر ترکیه را تحریم کرد. عبدالحمید گل، وزیر دادگستری و سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه برای نقششان در بازداشت کشیش آمریکایی تحریم شده‌اند.