سیگار: دولت افغانستان در مبارزه با فساد بی‌تفاوت بوده است

سیگار، سربازرس ویژه آمریکا برای افغانستان اعلام کرد که دولت افغانستان در سرکوب عوامل فساد گسترده بی‌تفاوت عمل کرده و نیروهای امنیتی این کشور در گسترش ساحات تحت کنترل دولت ناکام بوده است. کابل پیشتر اعلام کرده بود که تا مناطق بیشتری را از کنترل طالبان خارج ‌سازد.