گردهمایی سالانه ترک‌ها در قلعه بابک برای چیست؟

گردهمایی سالانه قلعه بابک واقع در شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی از سالهای پایانی دهه هفتاد آغاز شد. محدود شدن تجمعات خیابانی ترک‌ها به اعتراض های موردی و واکنشی در سالهای گذشته در نتیجه سرکوب سیستماتیک حکومتی از یک طرف و دور شدن تدریجی نسل جوانتر از فعالیت های مدنی-سیاسی و روی آوردن ناگزیر آنها به استادیوم های فوتبال از طرف دیگر توجه به آن را اما به مرور کمرنگ کرد.