آمازون؛ نزدیک به دو میلیارد پوند فروش، چهار و نیم میلیون پوند مالیات

با وجود اینکه درآمد سه ماهه اخیر شرکت آمازون به نزدیک به دو میلیارد پوند بالغ شده است، مالیات پرداختی شاخه شرکت در بریتانیا کاهش یافته و به چهار و نیم میلیون پوند رسیده است. این شرکت گفته است که مالیات خود را در تمامی کشورها به طور کامل می پردازد.