ادامه ناآرامی ها در ایران؛ آیا راه حلی برای حکومت باقی مانده؟

ه گفته شاهدان عینی و بنا بر تصاویری که به بی‌بی‌سی رسیده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، در چند شهر ایران جو سنگین امنیتی برقرار است.