تخریب آلونک‌های مهاجران پاکستانی در تهران؛ سرنوشت نامشخص شش کودک

با گذشت پنج روز از تخریب آلونک‌های مهاجران بلوچ پاکستانی در منطقه قوچ حصار در جنوب تهران، هنوز از سرنوشت شش کودک ناپدید شده گزارشی در دست نیست. مقام‌های ایرانی کماکان این خبر را تکذیب می‌کنند.