بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ کالیفرنیا در ۸ عکس

عکس‌های هوایی که از مناطق سوخته شده در جریان آتش‌سوزی گسترده فعلی در کالیفرنیا تهیه شده، از ابعاد و میزان خسارات این سانحه طبیعی که بزرگترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا نام گرفته خبر می‌دهد.